facebook
 
znajdź partnera
nowy numer GÓR
 
 
 
 
 
szukaj
 
 
 
Nasz kanał RSS
2006-01-07
 

Konkurs Fotograficzny Na huculskim płaju (styczeń-marzec, Kraków)

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu fotograficznego dotyczącego Huculszczyzny.


Zapraszamy na Festiwal Kultury Huculskiej w Krakowie (7-10 IV 2006). Szczegóły na stronie festiwalu www.wschodniaperspektywa.pl

Tymczasem zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu fotograficznego w ramach festiwalu.


Regulamin Konkursu Fotograficznego "Na huculskim płaju"

§ 1. Organizatorzy
1. Konkurs odbywa się w ramach Festiwalu Kultury Huculskiej "Za głosem Trembity". Organizatorami Festiwalu i konkursu jest Stowarzyszenie Wschodnia Perspektywa, Koła Naukowe UJ, Samorząd Studencki UJ, Fundacja św. Włodzimierza oraz Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana w Krakowie.
2. Koordynatorem konkursu jest Karolina Kwiecień e-mail karolina.kwiecień@interia.pl

§ 2. Zasady konkursu
1. Tematem konkursu jest Huculszczyzna i Czarnohora, interpretację pozostawiamy uczestnikom.
2. Konkurs jest otwarty i jest adresowany do wszystkich fotografujących (poniżej 18 roku życia za zgodą rodziców).
3.  Każdy z autorów może nadesłać tylko 1 zdjęcie kolorowe lub czarno-białe.
4. Fotografię należy przysłać w 2 formatach, większym – min. 20x30, który będzie pokazany na wystawie i mniejszym – 13x18, który posłuży do sporządzenia wersji elektronicznej.
5. Prace należy  przesłać pocztą na adres: TravelOne.pl, Plac Matejki 6/4a, 31-157 Kraków.
6. Konkurs rozpoczyna się 1 stycznia 2006 r.
7. Termin zamknięcia konkursu to 15 marca 2006 r. Liczy się data stempla pocztowego.
8. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest nadesłanie:
- fotografii w 2 formatach;
- tytułu pracy oraz komentarza do zdjęcia;
- danych osobowych autora - imię i nazwisko, adres, adres mailowy, telefon kontaktowy;
- osoby niepełnoletnie powinny przesłać zgodę rodziców (w załączniku).
9. Przesłane na konkurs prace nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania przechodzą na własność organizatorów.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, powstałe podczas przesyłki prac konkursowych pocztą.

§ 3. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w  czasie trwania Festiwalu Huculskiego „ Za głosem Trembity”. Werdykt zostanie ogłoszony w piątek 31 marca, podczas wernisażu otwierającego wystawę zdjęć pokonkursowych. Będzie to zarazem rozpoczęcie Festiwalu. Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników do wzięcia udziału w otwarciu wystawy (wstęp wolny).
2. Zdjęcia konkursowe będą wystawione w siedzibie Fundacji św. Włodzimierza na ul. Kanoniczej w Krakowie. Wystawa potrwa do 15 kwietnia. Nagrodzone i wyróżnione prace znajdą się również na stronie www Festiwalu (www.wschodniaperspektywa.pl).
3. Prace oceniane będą ze szczególnym uwzględnieniem:
- jakości przesłanego zdjęcia;
- oryginalnego przedstawienia tematu konkursu;
- ciekawego opisu przesłanego zdjęcia.
4. Nagrodą za pierwsze miejsce jest tygodniowa wycieczka „Czarnohora i Huculszczyzna” dla jednaj osoby, ufundowana przez Biuro Podróży PTTK Oddział Rzeszów. Wartość nagrody to 1240 zł. W przypadku, kiedy z braku chętnych lub z innych powodów wycieczka nie odbędzie się, Biuro zastrzega sobie prawo zaproponowania w zamian innego wyjazdu. Autorzy pozostałych wyróżnionych prac otrzymają nagrody książkowe.
5. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury, a wyniki podane na stronie www Festiwalu.
6. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

§ 5. Postanowienia końcowe
1. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie będą uwzględniane.
2. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż nadesłane fotografie zostały wykonane przez nadsyłającego i nie naruszają praw autorskich osób trzecich, a ich treść nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji najciekawszych propozycji, a także nazwisk ich autorów na łamach serwisu internetowego www.wschodniaperspektywa.pl
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
5. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
6. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem do nich praw autorskich na rzecz Organizatora na zasadzie licencji niewyłącznej; podstawa - art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, w internecie oraz prezentacji na wystawach.
7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu.

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU KONKURSU
Ja niżej podpisany/a ................................................, zam. w ...................., ul......................................... niniejszym oświadczam, że zgadzam się, aby pozostający pod moją opieką niepełnoletni/a …………………….., zam. w.......................…., ul…………………………………. wziął/a udział w konkursie fotograficznym "Za głosem Trembity".

……………………………………
w internecie.                                       data i czytelny podpis

2006-01-7

(kg)

KOMENTARZE
Nick *:
 k
Twoja opinia *:
 
Dodaj komentarz
Goryonline
 
Goryonline
 
Goryonline
 
2021-04-30
HYDEPARK
 

Górskie przewodniki

Komentarze
0
 
 
 
 
Copyright 2004 - 2021 Goryonline.com