facebook
 
znajdź partnera
nowy numer GÓR
 
 
 
 
 
szukaj
 
 
 
Nasz kanał RSS
2013-08-20
 

Konkurs fotografii górskiej - Życie na koniuszkach palców

Polski Związek Alpinizmu zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym. Na konkurs wysyłajcie zdjęcia, których tematem są góry i jaskinie, w tym sportowe, wyczynowe i rekreacyjne zmagania związane dyscyplinami którym patronuje Polski Związek Alpinizmu, tj. himalaizm, alpinizm, wspinaczka skalna, sportowa, wysokogórska, bouldering, alpinizm jaskiniowy oraz narciarstwo wysokogórskie.
Drodzy Koledzy i Koleżanki,

 

 

Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących, osób fotografujących amatorsko, jak i związanych zawodowo z fotografią. Prace oceniane będą przede wszystkim pod kątem zgodności z hasłem przewodnim konkursu, walorów artystycznych oraz warsztatowym.

Kto jeśli nie ludzie gór posiadają w swojej prywatnej galerii najlepsze ujęcia życia na koniuszkach palców? Dla autorów zwycięskich zdjęć przewidziano cenne nagrody a ponadto wybrane prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej oraz mogą zostać wybrane do publikacji w kalendarzu PZA na rok 2014.

Szczegółowe warunki udziału w konkursie określa Regulamin, który przesyłamy w załączeniu (będzie również dostępny na stronie internetowej). Zdjęcia można nadsyłać do 31 sierpnia 2013 na adres podany w Regulaminie.

Zapraszamy do nadsyłania prac!
Z taternickim,
Zarząd PZA

Regulamin Konkursu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs „Życie na koniuszkach palców”, zwany dalej „Konkursem” jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Organizatorem Konkursu jest [PZA] zwany dalej “Organizatorem”.

Przedmiotem konkursu jest przedstawienie dyscyplin górskich oraz wspinaczkowych, którym patronuje Polski Związek Alpinizmu, tj. himalaizmu, alpinizmu, wspinaczki skalnej sportowej i wysokogórskiej, boulderingu, alpinizmu jaskiniowego oraz narciarstwa wysokogórskiego.

 
II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
 1. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich fotografujących pełnoletnich osób z zastrzeżeniem pkt 2.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą rodziców lub swoich opiekunów prawnych.
 
III. ZASADY KONKURSU
Czas trwania i przebieg Konkursu
 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 15 lipca 2013.
 2. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 sierpnia 2013 (włącznie).
 3. Ocena prac nastąpi do 15 września 2013.
 4. Wystawa pokonkursowa wybranych prac odbędzie się w terminie do 12 miesięcy po ogłoszeniu wyników konkursu.
 
Zgłoszenie do udziału w Konkursie
 1. Zgłoszenia do konkursu można dokonać poprzez nadesłanie e-maila na adres:konkurs2014@pza.org.pl z wymaganymi załącznikami.
 2. Każdy Uczestnik może nadesłać do trzech zdjęć obejmujących tematykę konkursu. Zdjęcia powinny być przesłane w dwóch wielkościach:
  1. poglądówka w formacie jpg, wielkość pojedynczego zdjęcia nie może przekroczyć 500KB;
  2. plik o wysokiej rozdzielczości do druku – wymiar dłuższego boku przynajmniej 2500 px, rozdzielczość 300 dpi, format jpg lub tiff.

 3. Przesyłane pliki zdjęciowe powinny w nazwie zawierać imię i nazwisko autora, ew. pseudonim podany również w treści e-maila oraz opis w treści maila zawierający:

 4. tytuł pracy,
 5. nazwę fotografowanego obiektu (nazwa miejsca, szczytu, obiektu, ew. krótki opis),
 6. imię i nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy autora.
 7. Nie ma ram czasowych powstawania zdjęć.
 8. Zdjęcia mogą podlegać obróbce komputerowej poprawiającej jakość zdjęcia (np. korekta barw, kontrastu, ostrości) jednak nie zmieniającej jego treści.

 9. Nadesłane na konkurs prace nie będą podlegać zwrotowi.
 10. Osoba spełniająca wymogi określone w części II niniejszego Regulaminu po wykonaniu czynności opisanych w ust. 1, 2 i 3 powyżej staje się Uczestnikiem Konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu
 1. Spośród zgłoszeń nadesłanych przez Uczestników zgodnie z punktem 5 i 6 powyżej, jury powołane przez Organizatora, wybierze autorów najciekawszych prac. Organizator konkursu przewiduje cenne nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III oraz wyróżniania.

 2. Ocenie podlegać będzie każde zdjęcie z osobna, a nie zestaw prac danego autora.
 3. Obrady jury są tajne. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania miejsc oraz do wręczenia wyróżnień. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Decyzja jury zostanie opublikowana do 20 września 2013 na stronie www Organizatora oraz w mediach z nim współpracujących. Organizator zastrzega sobie prawo do opóźnienia w opublikowaniu wyników. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie bądź drogą elektroniczną do dnia wskazanego w tym ustępie.

 4. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione zdjęcia mogą zostać wykorzystane (za dodatkowym wynagrodzeniem) w kalendarzu przygotowywanym przez Polski Związek Alpinizmu.

 
IV. DEKLARACJE
 1. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu w całości.
 2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 3. Uczestnik Konkursu wysyłając zdjęcia na wskazany adres Organizatora, oświadcza, że: posiada pełnię praw autorskich do zdjęć i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania zdjęcia do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji w formie papierowej.

 4. Organizator informuje Uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu, w celu przeprowadzenia Konkursu, promocji Konkursu oraz informowania o Konkursie.

 5. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 6. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ujawnienie danych osobowych Uczestnika. Dane osobowe Uczestnika zostaną ujawnione wyłącznie w celu informowania o przebiegu Konkursu, a w szczególności o przyznaniu i przekazaniu Uczestnikowi nagrody.

 7. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu oznacza wyrażenie nieodwołalnej zgody na jego wykorzystanie w związku z konkursem przez Organizatora, bez żadnych dodatkowych opłat, na wszelkich polach eksploatacji określonych w przepisie art.50 prawa autorskiego, w tym we wszelkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych przygotowanych w związku z konkursem. Przy czym Organizator oświadcza, że nadesłane na konkurs prace nie będą wykorzystywane do celów, sprzecznych z ideą konkursu (i z uwzględnieniem III.15).

 8. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu jest równoznaczne z podpisaniem oświadczenia, że zgłaszający jest autorem zgłaszanego zdjęcia i jest właścicielem pełnych praw autorskich do zdjęć oraz, że jest w pełni uprawniony do rozporządzania nimi.

 9. W przypadku wątpliwości organizator może zażądać dowodów na to, że autorem fotografii jest zgłaszający (np. w postaci danych z EXIF-a).

 
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.
Więcej nowości i ciekawych artykułów znajdziesz na naszym nowym serwisie: www.magazyngory.pl
KOMENTARZE
Nick *:
 k
Twoja opinia *:
 
Dodaj komentarz
 
 
 
Copyright 2004 - 2022 Goryonline.com