facebook
 
nowy numer GÓR
 
 
 
 
 
szukaj
 
 
 
Nasz kanał RSS
2007-08-22
 

I Bieg Po Dolinie (29 września, Dolina Będkowska)

Serdecznie zapraszamy do udziału w I Biegu Po Dolinie. Będzie to kameralna impreza o charakterze rodzinnym.


Serdecznie zapraszamy do udziału w I Biegu Po Dolinie. Będzie to kameralna impreza o charakterze rodzinnym.

Bieg przełajowy, w urokliwej dolince jurajskiej. Nagrody pieniężne i rzeczowe oraz skuter do rozlosowania wśród wszystkich biegnących. Istnieje możliwość noclegu w pobliskich gospodarstwach agroturystycznych. Imprezie biegowej towarzyszyć będzie impreza rowerowa MTB pod nazwą V Jurajski Wyścig Rowerów Górskich. Kto chce, może wziąść udział w obu tych zawodach, ponieważ kolarze wystartują dopiero po biegu po tej samej trasie.

Zapraszamy.

Dyskusja na temat biegu na stronach www.maratonypolskie.pl (wątek I Bieg Po Dolinie).            

 
REGULAMIN I BIEGU PO DOLINIE BĘDKOWSKIEJ
Dolina Będkowska k. Krakowa 23. 09. 2007 r.

1.       CEL IMPREZY

-          popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej formy sportu i rekreacji
-          przedstawienie walorów rekreacyjnych gmin Jerzmanowice-Przeginia, Wielka Wieś i Zabierzów
-          promocja Małopolski oraz Powiatu Krakowskiego

2.       PATRONAT HONOROWY

Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara
Starosta Powiatu Krakowskiego Józef Krzyworzeka
Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan
Wójt Gminy Wielka Wieś Tadeusz Wójtowicz
Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia Adam Piaśnik

3.       ORGANIZATOR

Jurajska Izba Gospodarcza, KKS Moto Jura Sport, Starostwo Powiatowe w Krakowie, Urząd Gminy Zabierzów, Urząd Gminy Wielka Wieś, Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

4.       TERMIN I MIEJSCE

23 wrzesień 2007r. (niedziela). Godz.10.00 Dolina Będkowska k.Krakowa (obok skały Sokolica).

Dojazd z Krakowa autobusem linii 210 z Bronowic Nowych do Będkowic, potem pieszo ok.2,5km. Dojazd autobusem linii 268 z Bronowic Nowych do Brzezinki potem pieszo ok.3km. Dojazd samochodem z Krakowa trasą Pasternik-Brzezie-Wieckowice-Brzezinka-Dolina Będkowska ok.25km. (mapka dojazdu na stronie www.polmaraton-rudawa.ivn.pl ).

5.       BIEG GŁÓWNY PRZEŁAJOWY

Trasa biegu wynosi 6 km i prowadzi drogami szutrowymi, trawiastymi i leśnymi. Na trasie długi podbieg i znaczna stromizna w dół pod koniec trasy. Start biegu godz.10.00

Klasyfikacje: generalna kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych:

K-16    16 – 34 lat
K-35    35 – 50 lat
K-50    powyżej 50 lat

M-16   16 - 23 lat
M-24   24 - 29 lat
M-30   30 - 39 lat
M-40   40 - 49 lat
M-50   50 - 60 lat
M-60   powyżej 60 lat

Aby w danej kategorii wiekowej zawodnicy zostali sklasyfikowani, bieg musi ukończyć minimum 6 zawodników. W przypadku mniejszej ilości zawodników, będą oni klasyfikowani w kategorii o jeden stopień młodszej.

6.       BIEGI PRZEŁAJOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Biegi przełajowe dla młodzieży i dzieci rozegrane zostaną na płaskiej trasie trawiastej na następujących dystansach:

 100 m - przedszkolaki dziewczęta i chłopcy
 200 m – dla uczniów klas I i II klas dziewczęta i chłopcy
 400 m – dla uczniów III i IV klas dziewczęta i chłopcy
 800 m – dla uczniów V i VI klas dziewczęta i chłopcy
1000 m – dla uczniów gimnazjów dziewczęta i chłopcy
 800 m – sztafety szkolne.

Start biegów godz. 11.15

7.       NAGRODY GŁÓWNEGO BIEGU PRZEŁAJOWEGO

1. Klasyfikacja generalna kobiet
I    miejsce - 500 zł
II miejsce - 300 zł
III miejsce - 200 zł

2. Klasyfikacja generalna mężczyzn
I    miejsce - 700 zł
II miejsce   - 500 zł
III miejsce   - 300 zł

3. Klasyfikacja wiekowa kobiet
I    miejsce – 200zł
II   miejsce – nagroda rzeczowa
III miejsce – nagroda rzeczowa

4. Klasyfikacja wiekowa mężczyzn
I    miejsce – 300zł
II   miejsce – nagroda rzeczowa
III miejsce – nagroda rzeczowa

5. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg w czasie nie przekraczającym 1,5 godziny otrzymują medal oraz wezmą udział w losowaniu nagród rzeczowych i nagrody głównej w postaci skutera.

6. Nagrody w klasyfikacji wiekowej nie mogą kumulować się z nagrodami w klasyfikacji generalnej.        

7.     NAGRODY BIEGU PRZEŁAJOWEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

I    miejsce - nagroda rzeczowa
II  miejsce – nagroda rzeczowa
III miejsce – nagroda rzeczowa

Zwycięska sztafeta otrzyma dodatkowo Puchar Starosty Powiatu Krakowskiego.

Każdy uczestnik otrzyma dyplom.

8.       WARUNKI UCZESTNICTWA

1.        Bieg główny 
Bieg ma charakter otwarty.
Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodzica na udział w biegu oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu, złożyć formularz zgłoszenia i wpłacić opłatę startową.
Osoby pełnoletnie muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożyć własnoręczne oświadczenie o zdolności do biegu, złożyć formularz zgłoszenia i wpłacić opłatę startową.

2.        Bieg przełajowy dla dzieci i młodzieży
Złożyć formularz zgłoszenia
Wpłacić opłatę startową (uczestnicy zawodów do lat 18-tu z gmin: Jerzmanowice -Przeginia, Wielka Wieś, Zabierzów są zwolnieni z opłaty startowej).

Uwaga: W dniu imprezy w godzinach 7.30-11.00 w oznakowanym namiocie medycznym będzie można wykonać badanie lekarskie i uzyskać stosowne zaświadczenie.

9.       ZGŁOSZENIA

1.        Biuro Organizacyjne Biegu Po Dolinie Będkowskiej mieści się w siedzibie KKS Jura Moto Sport, 32-064 Rudawa k.Krakowa, ul. Legionów Polskich 30. Tel/fax. 012 283-96-73, e-mail; biuro@juramotosport.pl oraz w biurze Jurajskiej Izby Gospodarczej, 32-080 Zabierzów, ul.Kolejowa 38, tel/fax 012/285-23-75, e-mail:biuro@jig.krakow.pl, - do dnia 21.09.2007 r.

2.        W dniu 23.09.2007r. Biuro zlokalizowane jest w miejscu zawodów w Dolinie Będkowskiej (pod skałą Sokolica), gmina Wielka Wieś, powiat krakowski - do 15 minut przed startem.

3.       Zgłoszenia przyjmowane są: przez internet na stronie www.maratonypolskie.pl oraz faksem, mailem lub osobiście w Biurze Organizacyjnym do dnia 21.09.2007r. a w dniu 23.09.2007 r. osobiście w godzinach 7.30-9.45 (bieg główny) lub 7.30-11.00 (biegi przełajowe dla dzieci i młodzieży).

10.    OPŁATY

1.        Główny bieg przełajowy

Wpłata do dnia 31 sierpnia 2007r    - 20zł
Wpłata do dnia 21 września 2007    - 25 zł
Wpłata w dniu imprezy                   - 30 zł 

2.        Bieg przełajowy dla dzieci i młodzieży

Wpłata do dnia 15 września 2007r. - 5 zł
Wpłata po dniu 15 września 2007r. -10 zł

Kwotę opłaty startowej należy przelać na konto KKS „Jura Moto Sport” w Fortis Bank III O/Kraków nr konta 38 1600 1039 0002 0037 5664 0001 do dnia 20.09.2007r. lub wpłacić gotówką w Biurze Organizacyjnym do dnia 21.09.2007r. lub w dniu imprezy.

Uczestnicy zawodów do lat 18-tu z gmin: Jerzmanowice -Przeginia, Wielka Wieś, Zabierzów są zwolnieni z opłaty startowej.
Zawodnicy w wieku powyżej 70 lat i żołnierze WP są zwolnieni z opłaty startowej.
Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach.
W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje: numer startowy, bon żywnościowy na ciepły posiłek i napój, wodę mineralną, worek na odzież do przechowalni, torbę z upominkami oraz medal (pod warunkiem ukończenia biegu zgodnie z regulaminem). 

11.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.        Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu centralnie na klatce piersiowej.
2.        Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
3.        Uczestnicy biegów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
4.        Organizator zapewnia bezpłatnie nocleg w warunkach namiotowych w dniu 22/23.09.2007r. Chętni do skorzystania z nich powinni powiadomić Biuro Organizacyjne telefonicznie, mailem lub faksem do dnia 20.09.2007r. Ilość miejsc ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Organizator nie zapewnia materaców i śpiworów.
5.        Każdy uczestnik zawodów otrzyma ciepły posiłek.
6.        W dniu 23.09.2007r. w godzinach 7,30-15,00 czynny będzie magazyn depozytów, w którym będzie można złożyć do depozytu rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków dostarczonych przez organizatora. Wydawanie worków z depozytu będzie się odbywało za okazaniemn numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
7.        Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne w terminie do 15 minut po zakończeniu biegu. Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich zgłoszenia.
8.        Zawodnicy będą mieć możliwość bezpłatnego korzystania z umywalni i toalet znajdujących się obok Biura Organizacyjnego.
9.        Wydawanie numerów startowych oraz materiałów biegowych odbywać się będzie w oznaczonych punktach przyjęć w dniu 23.09.2007r. w godzinach 7,30-9,45.
10.     Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
11.     Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie o których poinformuje przed rozpoczęciem każdego biegu.
12.     Dyrektor Biegu może wykluczyć z zawodów osoby nie przestrzegające ładu sportowego.
13.     Decyzje lekarza dotyczące dopuszczenia do biegu i jego kontynuowania są ostateczne i nieodwołalne.
14.     Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
15.     Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora po zasięgnięciu opinii sędziego zawodów.
16.     Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin i przepisy PZLA.
17.     Wszelkie kwestie sporne dotyczące I Biegu Po Dolinie rozstrzyga Sędzia Główny, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
18.     Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.

2007-08-22

 
 
 
Więcej nowości i ciekawych artykułów znajdziesz na naszym nowym serwisie: www.magazyngory.pl
 
Kinga
 
 
Kinga
 
2024-04-16
HYDEPARK
 

III Edycja Konkursu na projekt użytkowy Skis Re//Defined

Komentarze
0
 
 
Kinga
 
 
Kinga
 
2024-01-31
HYDEPARK
 

Jazda obowiązkowa - "Pierwsza pomoc w górach"

Komentarze
0
 
 
Kinga
 
2024-01-24
HYDEPARK
 

Górnolotni 2024 – Spotkania ludzi gór w Tarnowie

Komentarze
0
 
 
 
 
Copyright 2004 - 2024 Goryonline.com